Er det gagn i luseskjørt?

I et prosjekt som nettopp er avsluttet (se FHF #901453) har Aquamedic og 4 partnere undersøkt effekten av skjørt mot lusepåslag basert på feltdata fra Midt-Norge. Det var påfallende forskjell mellom resultatene fra de 3 lokalitetene, og kun på én av dem så man at skjørt ga skjerming, og kun under en kortvarig påslagsbølge etter 10 måneder i sjø. På én av lokalitetene gjorde sterk strøm og lave oksygenverdier at man måtte heve skjørtene. Skjørt med eller uten Midt-Norskringen (et utstyr for å bedre vannmiljøet) viste ingen vitenskapelig sikre forskjeller for den biologiske produksjonen på lokalitetene. Et sammendrag av resultatene er offentliggjort desembernummeret av Norsk Fiskeoppdrett (se Norsk Fiskeoppdrett).